Καθήκοντα επίσημου παραλήπτη αναφορικά με διαγωγή του πτωχεύσαντα

69. Όσον αφορά τον πτωχεύσαντα αποτελεί καθήκον του επίσημου παραλήπτη:

(α) να ερευνά τη διαγωγή του πτωχεύσαντα και να υποβάλλει έκθεση στο Δικαστήριο, εκθέτοντας κατά πόσο υπάρχει λόγος ώστε να πιστεύεται ότι ο πτωχεύσας διέπραξε οτιδήποτε το οποίο συνιστά αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού, ή το οποίο θα δικαιολογούσε το Δικαστήριο να αρνηθεί, να αναστείλει ή να εκδώσει με όρους διάταγμα για την αποκατάσταση του

(β) να υποβάλει τέτοιες άλλες εκθέσεις αναφορικά με τη διαγωγή του πτωχεύσαντα όπως το Δικαστήριο δύναται να διατάξει

(γ) να λάβει μέρος σε δημόσια εξέταση του πτωχεύσαντα όπως το Δικαστήριο δύναται να διατάξει

(δ) να λάβει τέτοιο μέρος και να παράσχει τέτοια βοήθεια, σχετικά με την ποινική δίωξη δόλιου πτωχεύσαντα όπως ο Γενικός Εισαγγελέας δύναται να διατάξει.