Καθήκοντα επίσημου παραλήπτη αναφορικά με περιουσία χρεώστη

70.-(1) Όσον αφορά την περιουσία του χρεώστη αποτελεί καθήκον του επίσημου παραλήπτη:

(α) ενώ εκκρεμεί ο διορισμός διαχειριστή, να ενεργεί ως προσωρινός παραλήπτης της περιουσίας του χρεώστη και, όταν δεν διορίστηκε ειδικός διαχειριστής, να ενεργεί ως διαχειριστής αυτής

(β) να εξουσιοδοτεί τον ειδικό διαχειριστή να βρίσκει χρήματα ή να προβαίνει σε προκαταβολές για τους σκοπούς της περιουσίας σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία, προς το συμφέρον των πιστωτών, φανεί αναγκαίο να πράξει με τον τρόπο αυτό

(γ) να συγκαλεί και προεδρεύει στην πρώτη συνέλευση των πιστωτών

(δ) να εκδίδει τύπους πληρεξουσιοδότησης για χρήση στις συνελεύσεις των πιστωτών

(ε) να υποβάλλει έκθεση στους πιστωτές σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση την οποία ο χρεώστης δυνατό να έχει υποβάλει αναφορικά με τον τρόπο εκκαθάρισης των περιουσιακών του υποθέσεων

(στ) να δημοσιεύει το διάταγμα παραλαβής, την ημερομηνία της πρώτης συνέλευσης των πιστωτών και της δημόσιας εξέτασης του χρεώστη και τέτοια άλλα ζητήματα τα οποία δυνατό να είναι αναγκαίο να δημοσιευτούν

(ζ) να ενεργεί ως διαχειριστής κατά τη διάρκεια κενής θέσης στο αξίωμα του διαχειριστή.

(2) Για το σκοπό εκτέλεσης των καθηκόντων του ως προσωρινού παραλήπτη ή διαχειριστή ο επίσημος παραλήπτης έχει τις ίδιες εξουσίες ωσάν να ήταν ο παραλήπτης και ο διαχειριστής που διορίστηκαν από το Δικαστήριο αλλά, εφόσον είναι πρακτικά δυνατό, λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πιστωτών αναφορικά με τη διαχείριση της περιουσίας του χρεώστη και δύναται προς το σκοπό αυτό, αν θεωρεί αυτό ορθό, να συγκαλέσει συνελεύσεις των προσώπων που αξιώνουν ως πιστωτές και δεν θα διενεργεί, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, οποιαδήποτε δαπάνη πέραν αυτής που απαιτείται για την προστασία της περιουσίας του χρεώστη ή για τη διάθεση φθαρτών αγαθών:

Νοείται ότι, όταν χρεώστης δεν δύναται ο ίδιος να ετοιμάσει κατάλληλη κατάσταση περιουσιακών υποθέσεων, ο επίσημος παραλήπτης δύναται, τηρουμένων οποιωνδήποτε καθορισμένων όρων και με έξοδα της περιουσίας, να προσλάβει πρόσωπο ή πρόσωπα για να βοηθήσουν στον καταρτισμό της κατάστασης των περιουσιακών υποθέσεων.

(3) Κάθε επίσημος παραλήπτης λογοδοτεί στο Δικαστήριο και καταθέτει όλα τα χρήματα και μεταχειρίζεται όλες τις ασφάλειες κατά τέτοιο τρόπο όπως το Δικαστήριο από καιρό σε καιρό διατάξει.