Δικαιοδοσία πάνω σε πλοία που βρίσκονται πέρα από την ακτή

8. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου οποιαδήποτε επαρχία εντός της οποίας οποιοδήποτε Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία βάσει του Νόμου αυτού βρίσκεται στην ακτή της θάλασσας κάθε τέτοιο Δικαστήριο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού έχει δικαιοδοσία για οποιοδήποτε πλοίο ή λέμβο που βρίσκεται ή κείται ή διέρχεται πέρα από την ακτή αυτή, και για όλα τα πρόσωπα που είναι επιβιβασμένα στα πλοία αυτά ή ανήκουν εκάστοτε σε αυτά, με τον ίδιο τρόπο ωσάν το πλοίο, ή λέμβος ή τα πρόσωπα αυτά να βρίσκονταν εντός των ορίων της αρχικής δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου αυτού.