Μαρτυρία

9.-(1) Οποιοδήποτε έγγραφο που συντάχθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 7 ή το Άρθρο 10 του Πρώτου Παραρτήματος γίνεται δεκτό σε οποιαδήποτε διαδικασία, αστική ή ποινική, ως εκ πρώτης όψεως μαρτυρία των γεγονότων ή θεμάτων που αναφέρονται σε αυτό.

(2) Αν μαρτυρία που περιέχεται σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο λήφθηκε ενόρκως στην παρουσία του προσώπου που βαρύνεται στη μαρτυρία, και το πρόσωπο αυτό είχε ευκαιρία να αντεξετάσει το πρόσωπο που δίνει τη μαρτυρία και να απαντήσει στη μαρτυρία, ο λειτουργός που συντάσσει το έγγραφο δύναται να πιστοποιήσει τα αναφερόμενα γεγονότα, ή οποιοδήποτε από αυτά.

(3) Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο αυτό και φέρεται ως υπογραμμένο από λειτουργό εξουσιοδοτημένο να ενεργεί βάσει του Πρώτου Παραρτήματος για εφαρμογή της Σύμβασης, γίνεται δεκτό ως μαρτυρία χωρίς απόδειξη της υπογραφής, και, αν φέρεται ως υπογραμμένο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και αν πιστοποιείται από οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό ότι έχει υπογραφτεί με τον τρόπο αυτό, θεωρείται, μέχρις ότου αποδειχτεί το αντίθετο, ότι έχει υπογραφτεί από το άλλο αυτό πρόσωπο.

(4) Πρόσωπο το οποίο πλαστογραφεί την υπογραφή οποιουδήποτε τέτοιου λειτουργού σε οποιοδήποτε έγγραφο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο εν γνώσει του ότι η υπογραφή σε αυτό είναι πλαστογραφημένη, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.