Τιμωρία για παράβαση του Άρθρου 2 της Σύμβασης

4.-(1) Πρόσωπο παράνομα και εσκεμμένα, ή με εγκληματική αμέλεια, δεν κόβει ή προκαλεί βλάβη σε οποιοδήποτε υποβρύχιο καλώδιο αναφορικά με το οποίο η Σύμβαση εφαρμόζεται εκάστοτε κατά τέτοιο τρόπο που θα ήταν δυνατό να διακόψει ή παρακωλύσει ολικώς ή μερικώς την τηλεγραφική επικοινωνία.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί ή αποπειράται να ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης-

(α)αν ενέργησε εσκεμμένα, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και σε πρόστιμο αντί της φυλάκισης αυτής ή επιπρόσθετα με αυτή· και

(β) αν ενέργησε με εγκληματική αμέλεια, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, και σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες είτε αντί της φυλάκισης αυτής είτε επιπρόσθετα με αυτή.

(3)Όταν πρόσωπο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό να διατηρήσει τη ζωή ή ακεραιότητα του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ή να διατηρήσει το σκάφος στο οποίο ανήκει ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος, και λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις για να αποφύγει βλάβη σε υποβρύχιο καλώδιο, δεν θεωρείται ότι ενέργησε παράνομα και εσκεμμένα με την έννοια του άρθρου αυτού.

(4) Πρόσωπο δεν θεωρείται ότι έχει παράνομα και εσκεμμένα κόψει ή βλάψει οποιοδήποτε υποβρύχιο καλώδιο, όταν ενώ αποπειράται καλή τη πίστει να επισκευάσει ένα άλλο υποβρύχιο καλώδιο προκλήθηκε βλάβη στο πρώτο αναφερόμενο καλώδιο, ή αυτό κόπηκε, αλλά αυτό δεν ισχύει με τρόπο που να τον εξαιρεί από οποιαδήποτε ευθύνη βάσει του Νόμου αυτού ή διαφορετικά από το να πληρώσει τα έξοδα επισκευής της αποκοπής ή βλάβης αυτής.

(5) Πρόσωπο το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί, συμβουλεύει, βοηθά, υποκινεί, ή είναι συνεργό στη διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος βάσει του άρθρου αυτού, υπόκειται σε δίκη και τιμωρία για το αδίκημα ωσάν να ήταν ένοχο ως αυτουργός.