Επικύρωση Σύμβασης

3. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού τα άρθρα της Σύμβασης της 14ης Μαρτίου, 1884, που εκτίθενται στο Πρώτο Παράρτημα, και αναφέρονται στο Νόμο αυτό ως η Σύμβαση, και επίσης η Διακήρυξη που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα έχουν την ίδια ισχύ ωσάν να είχαν ενσωματωθεί στο Νόμο αυτό.