Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

"πλοίαρχος" περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που έχει υπό τις διαταγές του ή υπό ευθύνη του σκάφος.

"σκάφος" σημαίνει κάθε είδος σκάφους που χρησιμοποιείται στη ναυσιπλοΐα με οποιοδήποτε τρόπο και αν προωθείται και οποιαδήποτε αναφορά σε σκάφος περιλαμβάνει αναφορά σε λέμβο που ανήκει σε αυτό.