Εφαρμογή Κανονισμών για πραγματοποίηση των Άρθρων 5 και 6 της Σύμβασης

5.-(1)Όλοι οι Κανονισμοί που από καιρό σε καιρό εκδίδονται από την Αυτής Μεγαλειότητα εν Συμβουλίου, για πραγματοποίηση των Άρθρων 5 και 6 της Σύμβασης έχουν την ίδια ισχύ στην Κύπρο ωσάν να αποτελούν μέρος του Νόμου αυτού· και πρόσωπο ένοχο παράβασης των Κανονισμών αυτών υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες.

(2)Αν οποιαδήποτε σκάφη που απασχολούνται με την τοποθέτηση ή επισκευή υποβρύχιου καλωδίου αναφορικά με το οποίο η εκάστοτε Σύμβαση εφαρμόζεται, επεμβαίνει κατά παράβαση των αναφερόμενων Κανονισμών ή άρθρων σε οποιοδήποτε σκάφος που απασχολείται στην αλιεία, ή αν οι εργασίες οποιουδήποτε σκάφους σε σχέση με οποιοδήποτε τέτοιο υποβρύχιο καλώδιο καθυστερούνται εσκεμμένα με τρόπο που να επεμβαίνουν στη θαλάσσια αλιεία, ο πλοίαρχος του σκάφους, ή ο ιδιοκτήτης του, αν φανεί ότι ήταν υπαίτιος, θεωρείται ένοχος παράβασης των αναφερόμενων Κανονισμών, και δύναται να τιμωρηθεί ανάλογα.