Διάθεση ποινών

13. Δικαστήριο που επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή βάσει του Νόμου αυτού δύναται, αν θεωρεί αυτό ορθό, να διατάξει όπως το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος αυτής να διατεθεί προς αποζημίωση οποιουδήποτε προσώπου για οποιοδήποτε αδίκημα ή ζημιά την οποία δυνατό να υπέστη από την πράξη ή παράλειψη σε σχέση με την οποία επιβάλλεται η ποινή, ή να διατεθεί προς ή έναντι πληρωμής των δαπανών της διαδικασίας· και, τηρουμένων των οδηγιών αυτών ή της συγκεκριμένης διάθεσης όπως προαναφέρθηκε, όλες οι ποινές που ανακτώνται βάσει του Νόμου αυτού καταβάλλονται στο Τμήμα του Γενικού Λογιστή και αποτελούν μέρος των γενικών προσόδων της Κύπρου.