Συνέχιση Νόμου

14. Αν η Σύμβαση παύσει να είναι δεσμευτική για την Αυτής Μεγαλειότητα, ο Νόμος αυτός παύει να έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα.