ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 3)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΩΝ

Σύμβαση για τη διαφύλαξη τηλεγραφικών επικοινωνιών διά μέσου υποβρυχίων τηλεγράφων που συνάφθηκε τη 14η Μαρτίου, 1884, μεταξύ της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, Αυτοκράτειρας της Ινδίας, της Αυτού Μεγαλειότητας του Γερμανού Αυτοκράτορα, Βασιλιά της Πρωσίας, της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Αργεντινής Συνομοσπονδίας, της Αυτού Μεγαλειότητας του Αυτοκράτορα της Αυστρίας, Βασιλιά της Βοημίας, κλπ., και Αποστολικό Βασιλιά της Ουγγαρίας, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά των Βέλγων, της Αυτού Μεγαλειότητας του Αυτοκράτορα της Βραζιλίας, της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Δανίας, της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Ισπανίας, της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Κολομβίας, της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουατεμάλα, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά των Ελλήνων, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Ιταλίας, της Αυτού Μεγαλειότητας του Αυτοκράτορα των Οθωμανών, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά των Κάτω Χωρών, Μέγα Δούκα του Λουξεμβούργου, της Αυτού Μεγαλειότητας του Σάχη της Περσίας, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Πορτογαλίας και των Αλγαρβών, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Ρουμανίας, της Αυτού Μεγαλειότητας του Αυτοκράτορα πασών των Ρωσιών, της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας του Σαλβαδόρ, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Σερβίας, της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Σουηδίας και της Νορβηγίας, και της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Ανατολικής Δημοκρατίας της Ουρουγουάης.

Τα ακόλουθα είναι μετάφραση στα Αγγλικά της Σύμβασης με παράλειψη της τυπικής αρχής και τέλους:

Άρθρο 1

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται έξω από τα χωρικά ύδατα σε όλα τα νόμιμα εγκατεστημένα υποβρύχια καλώδια που τοποθετήθηκαν στα εδάφη, αποικίες ή κτήσεις ενός ή περισσότερων από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 2

Αποτελεί αξιόποινο αδίκημα η αποκοπή ή πρόκληση βλάβης σε υποβρύχιο καλώδιο, εσκεμμένα ή από υπαίτια αμέλεια, με τρόπο που να ήταν δυνατό να διακόψει ή παρακωλύσει την τηλεγραφική επικοινωνία, είτε ολικώς είτε μερικώς και η τιμωρία αυτή δεν επηρεάζει οποιαδήποτε αστική αγωγή για αποζημιώσεις.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου αυτοί οι οποίοι αποκόπτουν ή προξενούν βλάβη σε καλώδιο το κάνουν με το νόμιμο σκοπό της διάσωσης της ζωής τους ή του πλοίου τους, αφού έλαβαν κάθε απαραίτητη προφύλαξη για να αποφύγουν την αποκοπή ή βλάβη του καλωδίου.

Άρθρο 3

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως, κατά τη χορήγηση συγκατάθεσης για τοποθέτηση υποβρύχιου καλωδίου, θα επιμείνουν στην έκταση που είναι δυνατό, στη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, τόσο όσο αφορά την πορεία του καλωδίου όσο και τις διαστάσεις του.

Άρθρο 4

Ο ιδιοκτήτης καλωδίου ο οποίος, κατά την τοποθέτηση ή επισκευή του καλωδίου του, αποκόπτει ή προξενεί βλάβη σε άλλο καλώδιο, πρέπει να υφίσταται τα έξοδα επισκευής της αποκοπής ή βλάβης, χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή, αν είναι αναγκαίο, του Άρθρου 2 της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 5

Σκάφη που ασχολούνται με την τοποθέτηση ή επισκευή υποβρύχιων καλωδίων συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ως προς τα σήματα οι οποίοι έχουν, ή δυνατό να υιοθετηθούν με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των Υψηλών Συμβαλλόμενων Μερών, με το σκοπό παρεμπόδισης συγκρούσεων στη θάλασσα.

Όταν πλοίο που ασχολείται με την επισκευή καλωδίου επιδεικνύει τα αναφερόμενα σήματα, άλλα σκάφη τα οποία τα βλέπουν, ή είναι σε θέση να τα βλέπουν, υποχωρούν ή παραμένουν σε απόσταση πέρα του ενός ναυτικού μιλίου τουλάχιστον από το εν λόγω πλοίο, με τρόπο που να μην επεμβαίνουν στις εργασίες του.

Σύνεργα αλιείας και δίχτυα διατηρούνται στην ίδια απόσταση.

Ωστόσο, σε αλιευτικά σκάφη τα οποία βλέπουν ή είναι σε θέση να βλέπουν τηλεγραφικό πλοίο που επιδεικνύει τα αναφερόμενα σήματα επιτρέπεται περίοδος εικοσιτεσσάρων ωρών το πολύ εντός της οποίας πρέπει να υπακούσουν στην ειδοποίηση που δόθηκε με τον τρόπο αυτό, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επεμβαίνουν με κανένα τρόπο.

Οι εργασίες του τηλεγραφικού πλοίου ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό.

Άρθρο 6

Σκάφη τα οποία βλέπουν, ή είναι σε θέση να βλέπουν τις σημαδούρες που δείχνουν τη θέση καλωδίου όταν το τελευταίο τοποθετείται, είναι εκτός λειτουργίας, ή είναι αποκομμένο, παραμένουν σε απόσταση τουλάχιστον πέρα του ενός τετάρτου του ναυτικού μιλίου από τις αναφερόμενες σημαδούρες.

Αλιευτικά δίχτυα και σύνεργα διατηρούνται στην ίδια απόσταση.

Άρθρο 7

Ιδιοκτήτες πλοίων ή σκαφών οι οποίοι δύνανται να αποδείξουν ότι θυσίασαν άγκυρα, δίχτυ, ή άλλο αλιευτικό σύνεργο για να αποφύγουν πρόκληση βλάβης σε υποβρύχιο καλώδιο λαμβάνουν αποζημίωση από τον ιδιοκτήτη του καλωδίου.

Για να στοιχειοθετηθεί αξίωση για τέτοια αποζημίωση, δήλωση, υποστηριζόμενη με την μαρτυρία του πληρώματος, θα πρέπει, όποτε είναι δυνατόν, να συνταχθεί αμέσως μετά το συμβάν και ο πλοίαρχος πρέπει, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών μετά την επιστροφή του, ή μετά την είσοδο του στο λιμάνι να υποβάλει δήλωση στις αρμόδιες αρχές.

Οι τελευταίες κοινοποιούν τις πληροφορίες στις προξενικές αρχές του κράτους στο οποίο ανήκει ο ιδιοκτήτης του καλωδίου.

Άρθρο 8

Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια να λάβουν γνώση των παραβιάσεων της παρούσας Σύμβασης είναι αυτά του κράτους στο οποίο ανήκει το σκάφος πάνω στο οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.

Είναι επί πλέον κατανοητό ότι, σε περιπτώσεις όπου οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν δύνανται να εφαρμοστούν, αδικήματα κατά παράβαση της παρούσας Σύμβασης αντιμετωπίζονται σε κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος στην έκταση που αφορά υπηκόους και πολίτες του Κράτους αυτού αντίστοιχα, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες ποινικής δικαιοδοσίας που καθορίζονται από τους νόμους του συγκεκριμένου αυτού Κράτους, ή από διεθνείς συνθήκες.

Άρθρο 9

Διώξεις για παραβάσεις που προνοούνται από τα Άρθρα 2, 5, και 6, της παρούσας Σύμβασης εγείρονται από το Κράτος, ή στο όνομα του.

Άρθρο 10

Αδικήματα κατά παράβαση της παρούσας Σύμβασης δύνανται να διαπιστωθούν με όλα τα μέσα απόδειξης που επιτρέπονται από τη νομοθεσία του κράτους του Δικαστηρίου. Όταν οι αξιωματικοί που κυβερνούν τα πολεμικά πλοία, ή πλοία ειδικά εξοπλισμένα για το σκοπό αυτό από ένα από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, έχουν λόγο να πιστεύουν ότι παραβίαση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση διαπράχθηκε από σκάφος άλλο από πολεμικό σκάφος δύνανται να απαιτήσουν από τον κυβερνήτη ή πλοίαρχο την επίδειξη των επισήμων εγγράφων που αποδεικνύουν την εθνικότητα του σκάφους αυτού. Το γεγονός ότι έχει επιδειχθεί το έγγραφο αυτό, οπισθογραφείται πάνω σε αυτό αμέσως. Περαιτέρω, τυπικές δηλώσεις των γεγονότων δύνανται να καταρτιστούν από τους αναφερόμενους αξιωματικούς, όποια και αν είναι η εθνικότητα του σκάφους που ενοχοποιείται. Οι τυπικές αυτές δηλώσεις συντάσσονται με τον τύπο και στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο κράτος στο οποίο ανήκει ο αξιωματικός που τις κάνει• δύνανται να θεωρηθούν, στο κράτος όπου προσάγονται, ως μαρτυρία σύμφωνα με τους νόμους του κράτους αυτού. Οι κατηγορούμενοι και οι μάρτυρες έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν, ή να προκαλέσουν την πρόσθεση, σε αυτές, στην δική τους γλώσσα, οποιεσδήποτε εξηγήσεις αυτοί ήθελαν θεωρήσει χρήσιμες.

Οι δηλώσεις αυτές υπογράφονται δεόντως.

Άρθρο 11

Η διαδικασία και η δίκη σε περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης πάντοτε λαμβάνουν χώρα όσο το δυνατό περιληπτικά όσο επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανονισμοί που ισχύουν.

Άρθρο 12

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να λάβουν ή να προτείνουν στα αντίστοιχα Νομοθετικά Σώματα τους τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, και ιδιαίτερα για την τιμωρία, είτε με πρόστιμο είτε με φυλάκιση, είτε και με τα δύο, αυτών οι οποίοι παραβαίνουν τις διατάξεις των Άρθρων 2, 5, και 6.

Άρθρο 13

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κοινοποιούν το καθένα στο άλλο, νόμους που ήδη εκδόθηκαν, ή οι οποίοι ήθελαν στο εξής εκδοθεί, στα αντίστοιχα κράτη τους σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 14

Κράτη τα οποία δεν έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση δύνανται να προσχωρήσουν σε αυτή αφού υποβάλουν παράκληση για το σκοπό αυτό. Η προσχώρηση αυτή γνωστοποιείται διά της διπλωματικής οδού στην Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας, και από την τελευταία στις άλλες Συμβαλλόμενες Δυνάμεις.

Άρθρο 15

Νοείται ότι οι όροι της παρούσας Σύμβασης δεν περιορίζουν με κανένα τρόπο την ελευθερία δράσης των εμπολέμων.

Άρθρο 16

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ σε ημέρα που πρόκειται να συμφωνηθεί από τις Υψηλές Συμβαλλόμενες Δυνάμεις.

Θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε έτη από την ημέρα αυτή, και εκτός αν οποιοδήποτε από τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη ανακοινώσει πρόθεση του να τερματίσει τη λειτουργία της, δώδεκα μήνες πριν από την εκπνοή της αναφερόμενης περιόδου των πέντε ετών• θα συνεχίσει να ισχύει για περίοδο ενός έτους, και ούτω καθ' εξής από έτος σε έτος.

Αν μία από τις Συμβαλλόμενες Δυνάμεις καταγγείλει τη Σύμβαση, η καταγγελία αυτή ενεργεί μόνο όσον αφορά τη Δύναμη αυτή.

Άρθρο 17

Η παρούσα Σύμβαση θα επικυρωθεί, και οι επικυρώσεις θα ανταλλαχτούν στο Παρίσι με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, και το αργότερο, κατά την εκπνοή ενός έτους.

Πρόσθετο Άρθρο

Οι όροι της Σύμβασης που συμπληρώθηκαν με βάση τη σημερινή ημερομηνία για την προστασία των υποβρύχιων καλωδίων εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Άρθρο 1, στις αποικίες και κτήσεις της Αυτής Βρετανικής Μεγαλειότητας, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο εξής, δηλαδή:-

Καναδάς.
Κουηνσλάνδη.
Νέα Γη.
Τασμανία.
Το Ακρωτήριο.
Νότια Αυστραλία.
Νατάλ.
Δυτική Αυστραλία.
Νέα Νότιος Ουαλλία.
Νέα Ζηλανδία.
Βικτώρια.

Νοείται πάντοτε, ότι οι όροι της πιο πάνω Σύμβασης εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατονομαζόμενες αποικίες ή κτήσεις εκ μέρους των οποίων έχει δοθεί ειδοποίηση για το σκοπό αυτό από τον Εκπρόσωπο της Αυτής Βρετανικής Μεγαλειότητας στο Παρίσι στο Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων.

Κάθε μία από τις προαναφερόμενες αποικίες ή κτήσεις η οποία δυνατό να έχει προσχωρήσει στην αναφερόμενη Σύμβαση είναι ελεύθερη να αποχωρήσει από αυτή με τον ίδιο τρόπο όπως οι Δυνάμεις που είναι μέρη αυτής. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες αποικίες ή κτήσεις επιθυμεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση, γνωστοποίηση για το σωστό αυτό, υποβάλλεται από τον Εκπρόσωπο της Αυτής Βρετανικής Μεγαλειότητας στο Παρίσι στο Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων.