ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ

Επειδή προέκυψαν ορισμένες αμφιβολίες ως προς την έννοια της λέξης "εσκεμμένα" που χρησιμοποιείται στο άρθρο δύο της σύμβασης της δεκάτης τετάρτης Μαρτίου, του χίλια οκτακόσια ογδόντα τέσσερα είναι κατανοητό ότι σε σχέση με ποινική ευθύνη που περιέχεται στο αναφερόμενο άρθρο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αποκοπής ή βλάβης που προκλήθηκε τυχαία ή από ανάγκη κατά την επισκευή καλωδίου εφόσον λήφθηκαν όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί τέτοια αποκοπή ή βλάβη.

Γίνεται εξίσου αντιληπτό ότι το άρθρο τέσσερα της σύμβασης δεν είχε κανένα άλλο σκοπό, και δεν πρέπει να έχει καμία άλλη ενέργεια, από το να εξουσιοδοτήσει τα αρμόδια δικαστήρια κάθε κράτους να αποφασίσουν σύμφωνα με τους νόμους τους και σύμφωνα με τις περιστάσεις το ζήτημα της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη καλωδίου ο οποίος κατά την τοποθέτηση ή επισκευή του καλωδίου του αποκόπτει ή προξενεί βλάβη σε άλλο καλώδιο, καθώς επίσης και τις συνέπειες της ευθύνης αυτής αν αναγνωριστεί ότι υπάρχει.