Επιφυλάξεις

11. Καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό δεν εμποδίζει οποιοδήποτε πρόσωπο από το να υπόκειται σε οποιαδήποτε διαδικασία, τιμωρία ή ποινή άλλη από αυτή που προνοείται για οποιοδήποτε αδίκημα από το Νόμο αυτό, ούτως ώστε κανένα πρόσωπο να μην τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα, και καμιά διάταξη στο Νόμο αυτό, ούτε οποιαδήποτε διαδικασία σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται σε αυτόν, δεν εξαιρεί πρόσωπο από οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιαδήποτε αγωγή αναφορικά με το ίδιο θέμα, ούτως ώστε κανένα πρόσωπο να μην απαιτείται να καταβάλει δύο φορές αποζημίωση σε σχέση με την ίδια βλάβη.