Έκδοση πιστοποιητικών ποινικού μητρώου

7Β.(1) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός εκδίδει, ύστερα από σχετική αίτηση αιτητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον αιτητή προσώπου, αφού βεβαιωθεί ότι το μητρώο του αιτητή είναι λευκό, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου:

(α) σε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή

(β) σε αλλοδαπό που διαμένει νόμιμα στην Κύπρο για έξι τουλάχιστον μήνες.

(2) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένος από αυτόν αξιωματικός εκδίδει, ύστερα από σχετική αίτηση του αιτητή ή δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον αιτητή προσώπου, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου στο οποίο αναφέρονται οι καταδίκες που τον αφορούν:

(α) σε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή

(β) σε αλλοδαπό που διαμένει νόμιμα στην Κύπρο για έξι τουλάχιστον μήνες.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου και του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου παρέχεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και σε όσους έχουν καταδικαστεί για πρώτη φορά για αδίκημα για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών ή πρόστιμο όχι μεγαλύτερο των χιλίων λιρών.

(4) Ανεξάρτητα από την επιβληθείσα ποινή και νοουμένου ότι οι καταδίκες δεν έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με τον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμους δεν εκδίδεται πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, αναφορικά με καταδίκη, για τα ακόλουθα αδικήματα:

(α) Αδικήματα εναντίον της Δημόσιας Τάξεως, άρθρα 36 - 42, Κεφ. 154.

(β) Φόνο εκ προμελέτης και απόπειρα, άρθρο 203, Κεφ. 154.

(γ) Ανθρωποκτονία και απόπειρα, άρθρα 205, 209, 214, Κεφ. 154.

(δ) Αδικήματα κατά των ηθών, άρθρα 144-177, Κεφ. 154.

(ε) Ληστεία και απόπειρα, άρθρα 282-286, Κεφ. 154.

(στ) Διάρρηξη, άρθρα 291-296, Κεφ. 154.

(ζ) Κλοπή, άρθρο 255-272, Κεφ. 154.

(η) Εμπρησμός και απόπειρα, άρθρα 315-316, Κεφ. 154.

(θ) Οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

(ι) Εκρηκτικές Ύλες, εκτός από φυσσίγγα, άρθρο 4(4), Κεφ. 54.

(ια) Εισαγωγή/Κατοχή/Μεταφορά/Χρήση απαγορευμένου τύπου πυροβόλου όπλου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου.