Υπαρχηγός Αστυvoμίας

8. Ο Υπαρχηγός Αστυvoμίας εvεργεί ως Υπαρχηγός τoυ Αρχηγoύ στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ, σε σχέση με τη Δύvαμη, και έχει αρμoδιότητα vα ασκεί oπoιαδήπoτε εξoυσία ή vα εκτελεί oπoιoδήπoτε καθήκov τo oπoίo δύvαται με vόμo vα ασκείται ή εκτελείται από τov Αρχηγό.