Τήρηση Αρχείου Προηγούμενων Καταδικών

7Α. Για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικών ποινικού μητρώου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας τηρεί Αρχείο Προηγουμένων Καταδικών.