Περιοριστική οπισθογράφηση

35.-(1) Περιοριστική είναι η οπισθογράφηση η οποία απαγορεύει την περαιτέρω μεταβίβαση της συναλλαγματικής ή υπονοεί ότι αυτή είναι η μόνη εξουσιοδότηση για να χρησιμοποιηθεί η συναλλαγματική όπως διατάσσεται σε αυτή και όχι ως μεταβίβαση της κυριότητας αυτής, όπως, για παράδειγμα, αν συναλλαγματική οπισθογραφηθεί “Πληρώστε το Δ μόνο” ή “Πληρώστε το Δ για λογαριασμό του Χ” ή “Πληρώστε το Δ ή σε διαταγή για είσπραξη”.

(2) Περιοριστική οπισθογράφηση παρέχει στον υπέρ ου η οπισθογράφηση το δικαίωμα να δεχθεί πληρωμή της συναλλαγματικής και να ενάξει οποιοδήποτε μέρος αυτής το οποίο ο οπισθογράφος μπορούσε να ενάξει, αλλά δεν παρέχει σε αυτόν εξουσία να μεταβιβάσει τα δικαιώματα του ως υπέρ ου η οπισθογράφηση εκτός αν αυτή ρητά εξουσιοδοτεί αυτόν να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό.

(3) Όταν περιοριστική οπισθογράφηση εξουσιοδοτεί περαιτέρω μεταβίβαση, όλοι οι μεταγενέστεροι υπέρ ων η οπισθογράφηση λαμβάνουν τη συναλλαγματική με τα ίδια δικαιώματα και με τις ίδιες υποχρεώσεις όπως ο πρώτος υπέρ ου η οπισθογράφηση δυνάμει της περιοριστικής οπισθογράφησης.