Οπισθογράφηση εν λευκώ και ειδική οπισθογράφηση

34.-(1) Οπισθογράφηση εν λευκώ δεν καθορίζει τον υπέρ του οποίου η οπισθογράφηση και συναλλαγματική οπισθογραφημένη με τον τρόπο αυτό καθίσταται πληρωτέα στον κομιστή.

(2) Ειδική οπισθογράφηση ορίζει το πρόσωπο στο οποίο ή σε διαταγή του οποίου η συναλλαγματική είναι πληρωτέα.

(3) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού οι οποίες αφορούν το δικαιούχο εφαρμόζονται με τις αναγκαίες προσαρμογές, στον υπέρ του οποίου οπισθογράφηση δυνάμει ειδικής οπισθογράφησης.

(4) Όταν συναλλαγματική οπισθογραφήθηκε εν λευκώ, οποιοσδήποτε κάτοχος δύναται να μετατρέψει την εν λευκώ οπισθογράφηση σε ειδική γράφοντας πάνω από την υπογραφή του οπισθογράφου εντολή να πληρώσει τη συναλλαγματική προς ή σε διαταγή αυτού ή κάποιου άλλου προσώπου.