Διαπραγμάτευση ληξιπρόθεσμης ή συναλλαγματικής που δεν τιμήθηκε

36.-(1) Όταν συναλλαγματική είναι διαπραγματεύσιμη από την αρχή εξακολουθεί να είναι διαπραγματεύσιμη μέχρις ότου-

(α) οπισθογραφηθεί περιοριστικά, ή

(β) εξοφληθεί με πληρωμή ή διαφορετικά.

(2) Όταν ληξιπρόθεσμη συναλλαγματική διαπραγματεύεται, δύναται να διαπραγματεύεται μόνο τηρουμένου οποιουδήποτε ελαττώματος στο τίτλο που επηρεάζει αυτήν κατά τη λήξη της, και έκτοτε κανένα πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αυτή δεν δύναται να αποκτήσει ή να παράσχει τίτλο καλύτερο εκείνου τον οποίο είχε το πρόσωπο από το οποίο την έλαβε.

(3) Συναλλαγματική πληρωτέα εν όψει θεωρείται ως ληξιπρόθεσμη εντός της έννοιας και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, όταν εμφαίνεται επί της όψης της ότι τέθηκε σε κυκλοφορία για μη εύλογο χρονικό διάστημα. Τι είναι μη εύλογο χρονικό διάστημα για το σκοπό αυτό είναι ζήτημα πραγματικό.

(4) Εκτός όταν οπισθογράφηση φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της λήξης της συναλλαγματικής, κάθε μεταβίβαση θεωρείται εκ πρώτης όψεως ότι έγινε προτού η συναλλαγματική καταστεί ληξιπρόθεσμη.

(5) Όταν συναλλαγματική η οποία δεν είναι ληξιπρόθεσμη δεν έχει τιμηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει αυτή με ειδοποίηση για τη μη τίμηση λαμβάνει αυτή τηρουμένου οποιουδήποτε ελαττώματος του τίτλου που υπάρχει σε αυτή κατά το χρόνο της μη τίμησης, αλλά καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα κατόχου κατά προσήκοντα τρόπο.