Χρήση ακαδημαϊκού τίτλου

7Γ.-(1) Πολίτης κράτους μέλους εγγεγραμμέ-νος στο Ιατρικό Μητρώο, δύναται να χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό του τίτλο, καθώς και τη σχετική σύντμηση του στη γλώσσα του κράτους μέλους από όπου πήρε αυτό τον τίτλο.  Σε τέτοια περίπτωση, ο ακαδημαϊκός τίτλος πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.

(2) Αν ο ακαδημαϊκός τίτλος του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στη Δημοκρατία με τίτλο που απαιτεί στη Δημοκρατία συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον κάτοχό του, το Ιατρικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στον κάτοχο του τίτλου τη χρησιμοποίηση του τίτλου εκπαίδευσης, του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης, με κατάλληλη μορφή που καθορίζεται από το Ιατρικό Συμβούλιο.