Χρήση επαγγελματικού τίτλου

7Β. Πολίτης κράτους μέλους, εγγεγραμμένος ως ιατρός στο Ιατρικό Μητρώο δυνάμει του άρθρου 7 ή ασκών προσωρινά την ιατρική στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α, κατέχων τίτλο ιατρικής ειδικότητας που αναγνωρίζεται από το Ιατρικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 23 και των περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα)   Κανονισμών  του 2003 και 2994, φέρει  τον  επαγγελματικό  τίτλο του  ιατρού  ή/και  της ιατρικής  του  ειδικότητας κατά την άσκηση του επαγγέλματός του στη Δημοκρατία και κάνει χρήση της συντμήσεώς του.