Αναγνωρισμένοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στο Τρίτο Παράρτημα

7Α. Για σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, επιτρέπεται η εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο σε υπήκοο κράτους μέλους που κατέχει:

(α) Διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελαχίστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτημα, και έχουν χορηγηθεί από κράτος μέλος, όταν πιστοποιούν εκπαίδευση η οποία άρχισε πριν από την 20ή Δεκεμβρίου 1976 στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1981 στην Ελλάδα, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1986 στην Ισπανία και την Πορτογαλία, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994 στην Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, πριν από την 1η Μαΐου 1995 στο Λίχνενσταϊν, πριν από την 1η Ιουνίου 2002 στην Ελβετία, πριν από την 1η Μαΐου 2004 στη Μάλτα, τη Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία και πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007 στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο πολίτης αυτός επιδόθηκε πραγματικά και νόμιμα στις σχετικές δραστηριότητες επί τρία τουλάχιστον συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της χορηγήσεως της βεβαιώσεως:

Νοείται ότι οι κάτοχοι του βουλγάρικου τίτλου «фeлдшep» («feldsher») δεν δικαιούνται επαγγελματικής αναγνώρισης για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού στη Δημοκρατία.

(β) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους ιατρού που πιστοποιούν εκπαίδευση που αποκτήθηκε στο έδαφος της πρώην Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ελάχιστων απαιτήσεων εκπαιδεύσεως που προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτημα, εφόσον:

(i) Πιστοποιούν εκπαίδευση που άρχισε πριν από την 3η Οκτωβρίου 1990·

(ii) παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων  ιατρού στο σύνολο του εδάφους της Γερμανίας με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους τίτλους που χορηγούνται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και αναφέρο-νται στο Τρίτο Παράρτημα· και

(iii) συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, με την οποία πιστοποιείται ότι ο εν λόγω πολίτης επιδόθηκε πραγματικά και νόμιμα στις εν λόγω δραστηριότητες στη Γερμανία τουλάχιστον επί τρία συνεχόμενα έτη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της έκδοσης της βεβαίωσης·

(γ) διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους ιατρικής που χορηγούνται από κράτος μέλος και δεν ανταποκρίνονται στις ονομασίες που περιλαμβάνονται για το εν λόγω κράτος μέλος στο Τρίτο Παράρτημα, εφόσον συνοδεύονται από πιστοποιητικό χορηγούμενο από τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς.  Το     πιστοποιητικό       αυτό βεβαιώνει ότι αυτά τα διπλώματα,   πιστοποιητικά   ή   άλλοι τίτλοι ιατρικής πιστοποιούν εκπαίδευση σύμφωνη με τις διατάξεις του Τέταρτου Παραρτήματος και ότι εξομοιούνται, από το κράτος μέλος που τα χορηγεί, προς τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους των οποίων οι ονομασίες περιέχονται στο Τρίτο Παράρτημα.

(δ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα τσεχικά προσόντα στον τομέα της ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

(ε) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα εσθονικά προσόντα στον τομέα της ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελμα και την άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(στ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991, όταν οι αρχές της Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια   νομική    ισχύ    με    τα   λετονικά προσόντα στον τομέα της ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελμα και την άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού·

(ζ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990, όταν οι αρχές της Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα λιθουανικά προσόντα στον τομέα της ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελμα και την άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών  ασκούν      στην      επικράτεια       της Λιθουανίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(η) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993, όταν οι αρχές της Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβακικά προσόντα στον τομέα της ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελμα και την άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού·

(θ) διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον τομέα της ιατρικής που χορηγήθηκαν, ή των οποίων η ιατρική εκπαίδευση άρχισε στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ με τα σλοβενικά προσόντα στον τομέα της ιατρικής, όσον αφορά την πρόσβαση στο ιατρικό επάγγελμα και στην άσκηση της ιατρικής.  Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω πολίτες κρατών μελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγματικά και νομίμως την οικεία δραστηριότητα για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.