Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

7Δ.-(1) Το Ιατρικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που πολίτης της Δημοκρατίας ή ιατρός εγγεγραμμένος στο Ιατρικό Μητρώο κάνει αίτηση για εγγραφή ως ιατρός σε άλλο κράτος μέλος και το κράτος μέλος αυτό ζητά στοιχεία σχετικά με το ήθος ή την εντιμότητα του ενδιαφερομένου, υποχρεούται όπως διαβιβάσει στο κράτος μέλος αυτό όσες πληροφορίες ενδεχομένως διαθέτει για τα μέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφερομένου, καθώς και για τις ποινικές κυρώσεις που επηρεάζουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στη Δημοκρατία.

(2) Όταν το Ιατρικό Συμβούλιο ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για σοβαρά και συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν εκτός του εδάφους του κράτους αυτού, πριν την εγκατάσταση του ενδιαφερομένου σ’ αυτό και τα οποία μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, εξετάζει τα γεγονότα αυτά και αφού προβεί στις αναγκαίες έρευνες ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού σχετικά με τα έγγραφα ή τις βεβαιώσεις που έχει εκδώσει εφόσον είναι δυνατόν εντός τριών μηνών.

(3) Εάν κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο πολίτη κράτους μέλους, το Ιατρικό Συμβούλιο λάβει γνώση σοβαρών και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία συνέβησαν εκτός της Δημοκρατίας, πριν την εγκατάσταση  του στη Δημοκρατία και μπορούν να έχουν συνέπειες στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, ενημερώνει σχετικά και ζητά πληροφορίες από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης.  Η διαδικασία για την εγγραφή συνεχίζεται μετά τη λήψη απάντησης από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης ή την πάροδο τριών μηνών.  Η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 αναστέλλεται σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος εδαφίου.

(4) Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ του Ιατρικού Συμβουλίου και των αρμοδίων αρχών άλλου κράτους μέλους είναι απόρρητες.