Γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος

7Ε.-(1) Για την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού στη Δημοκρατία είναι απαραίτητη η στοιχειώδης γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

(2) Το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.