Διαδικασία γνωστοποίησης

7ΣΤ.-(1) Το Ιατρικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νομοθεσία, τις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζει για τη χορήγηση τίτλων εκπαίδευσης ιατρού.

(2) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

(3) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) διαβιβάζονται μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης Εσωτερικής Αγοράς (ΙΜΙ).