Εγγραφή Ιατρών

7.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί ως ιατρός στο δυνάμει του άρθρου 5 Ιατρικό Μητρώο, αν ικανοποιεί το Ιατρικό Συμβούλιο ότι:

(α) Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(β) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους·

(γ) είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα και πληρούν τις προϋποθέσεις του Τετάρτου Παραρτήματος ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Τρίτο Παράρτημα, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Τέταρτου Παραρτήματος, αναγνωρίζεται  από  το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Ιατρικό Συμβούλιο, ή καλύπτεται κάτω από τις πρόνοιες του άρθρου 7Α·

(δ) μετά την περάτωση των βασικών του σπουδών έχει υπηρετήσει ως ιατρός για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, το οποίο εγκρίθηκε από το Ιατρικό Συμβούλιο ή μερικώς σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας και μερικώς σε νοσηλευτικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας το οποίο εγκρίθηκε από το Ιατρικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι η προαναφερθείσα προϋπόθεση υπηρεσίας δώδεκα μηνών δεν υφίσταται σε περίπτωση προσώπου που ικανοποιεί το Ιατρικό Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα τα οποία παρέχουν σ’ αυτό το δικαίωμα να θεωρείται ότι κατέχει ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 23, ή ότι υπηρέτησε για περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών ως γιατρός σε νοσηλευτικό ίδρυμα άλλης χώρας ή της Δημοκρατίας το οποίο θα τύχει της έγκρισης του Ιατρικού Συμβουλίου·

(ε) είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα.  Προς  απόδειξη   τούτου,   προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου ή, στην περίπτωση πολίτη άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο ποινικού μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσής του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους·

(στ) δεν έχει αποστερηθεί της πρακτικής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος  σε άλλο κράτος για ανάρμοστη επαγγελματική συμπεριφορά, η οποία διαπιστώνεται από το Ιατρικό Συμβούλιο ως τέτοια.

(2) Το Ιατρικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή του ενδιαφερομένου στο Ιατρικό Μητρώο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του στο Ιατρικό Συμβούλιο.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερομένου, το Ιατρικό Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει   σ’ αυτόν,    ο   οποίος   δικαιούται    να ζητήσει επανεξέταση της αίτησης του, υποβάλλοντας ενώπιον του Ιατρικού Συμβουλίου τις παραστάσεις του.  Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης στον ενδια-φερόμενο.

(4) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Ιατρικού Συμβουλίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(5) Το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες, να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών, τίτλων ή βεβαιώσεων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό και αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα, καθώς και βεβαίωση του γεγονότος ότι ο αιτητής πληρεί όλες τις προβλεπόμενες στο Τέταρτο Παράρτημα προϋποθέσεις εκπαίδευσης.

(6) Για την εγγραφή στο Ιατρικό Μητρώο πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Ιατρικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, προβαίνοντας σε συγκριτική εξέταση μεταξύ των ικανοτήτων που πιστοποιούνται με αυτά τα διπλώματα και αυτή την πείρα και αφετέρου των γνώσεων και των προσόντων που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο ή τους δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμούς.

(7) Το Ιατρικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέψει την εγγραφή ως ιατρού, προσώπου, που αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1).