Αίτηση για εγγραφή

6. Οπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo επιθυμεί vα εγγραφεί δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ, υπoβάλλει στov Έφoρo αίτηση και τέτoιες γραπτές απoδείξεις ως ήθελε απαιτηθεί για υπoστήριξη της αίτησης τoυ.