Εξουσία Υπουργού για τροποποίηση Παραρτημάτων

25. Ο Υπουργός δύναται, μετά από σύσταση του Οδοντιατρικού Συμβουλίου, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.