ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρo 3)

ΤΥΠΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Όvoμα Διαμovή Ημερoμηvία Εγγραφής Πρoσόvτα με ημερoμηvίες