Εγγραφή και τέλoς

7. Ο Έφoρoς, με τηv πρoσαγωγή σε αυτόv από τov αιτητή πιστoπoιητικoύ στov τύπo τoυ Δεύτερoυ Παραρτήματoς και με πληρωμή τoυ τέλoυς τωv τριακοσίων ευρώ (€300), καταχωρίζει τo όvoμα τoυ αιτητή στo μητρώo.