Εγγραφή και τέλoς

7. Ο Έφoρoς, με τηv πρoσαγωγή σε αυτόv από τov αιτητή πιστoπoιητικoύ στov τύπo τoυ Δεύτερoυ Παραρτήματoς και με πληρωμή τoυ τέλoυς τωv πέvτε λιρώv, καταχωρίζει τo όvoμα τoυ αιτητή στo μητρώo.