Χρήση τίτλου εκπαιδεύσεως

19Γ.-(1) Πολίτης κράτους μέλους που ασκεί την οδοντιατρική στη Δημοκρατία, με βάση τον παρόντα Νόμο, δικαιούται να κάνει χρήση του νόμιμου τίτλου εκπαίδευσής του κατά το μέτρο που δεν είναι ταυτόσημος με τον επαγγελματικό τίτλο και της σχετικής σύντμησής του στη γλώσσα του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης. Ο τίτλος συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή  αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.

(2) Αν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τίτλο, ο οποίος στη Δημοκρατία απαιτεί συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από το δικαιούχο, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης με κατάλληλη μορφή, την οποία καθορίζει.