Απαλλαγές

19Β.-(1) Οδοντίατρος που παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 19Α και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους οδοντιάτρους που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι οποίες αφορούν:

(α) Την προσχώρηση στον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στη Δημοκρατία, το Οδοντιατρικό Συμβούλιο απαιτεί προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα στον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών. Το Οδοντιατρικό Συμβούλιο αποστέλλει στον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο αντίγραφο της δήλωσης του παρόχου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 19Γ, η οποία αποτελεί αυτόματη προσωρινή εγγραφή η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 19Γ·

(β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων.

(2) Ο πάροχος ενημερώνει το φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.