Εγγραφή στο αρχείο οδοντιάτρων παρεχόντων υπηρεσίες

19Β.(1) Για την εγγραφή στο αρχείο οδοντιάτρων παρεχόντων υπηρεσίες, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει στο Οδοντιατρικό Συμβούλιο τα ακόλουθα:

(α) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης ότι ο  ενδιαφερόμενος οδοντίατρος ασκεί νόμιμα την οδοντιατρική στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται εγκατεστημένος.

(β) βεβαίωση ότι κατέχει ένα από τα διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά ή τίτλους που αναφέρονται στο Τρίτο Παράρτημα. και

(γ) δήλωση για το είδος, τον τόπο και τη χρονική διάρκεια των υπηρεσιών, που θα παράσχει ο ενδιαφερόμενος,  σε περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται προσωρινή διαμονή στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει εντός επτά ημερών μετά την παροχή των υπηρεσιών.

(2) Τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν μπορούν να υποβληθούν μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

(3) Οδοντίατρος, πολίτης κράτους μέλους που παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση τις διατάξεις του παρόντος  άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την Κυπριακή νομοθεσία πειθαρχικές διατάξεις επαγγελματικού ή διοικητικού χαρακτήρα, που ισχύουν για τους εγγεγραμμένους οδοντίατρους που ασκούν την οδοντιατρική στη Δημοκρατία, αλλά δεν υποχρεούται να εγγραφεί ή να συμμετέχει ως μέλος στον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο.