Παροχή υπηρεσιών από οδοντίατρο, πολίτη κράτους μέλους

19Α.-(1) Οδοντίατρος, πολίτης κράτους μέλους που κατέχει ένα από τους τίτλους που αναφέρονται στο Πέμπτο Παράρτημα και είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα της οδοντιατρικής προσωρινά στη Δημοκρατία, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.

(2) Οδοντίατρος που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (1) οφείλει να εγγράφεται στο αρχείο οδοντιάτρων παρεχόντων υπηρεσίες, το οποίο τηρείται από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο.