Αίτηση για εκσυγχρονισμό εγγραφής από εγγεγραμμένο κύριο

65ΚΒ.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 38ΛΑ του παρόντος Νόμου αναφορικά με την εγγραφή κοινόκτητης οικοδομής και μονάδας σε κοινόκτητη οικοδομή, οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας δύναται να υποβάλει αίτηση σε Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, για εκσυγχρονισμό της εγγραφής της ιδιοκτησίας.

(2) Για την εξέταση της αίτησης, δυνάμει του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει την προσκόμιση οποιωνδήποτε εγγράφων, σχεδίων ή άλλων  στοιχείων  τα  οποία, ανάλογα  με την περίπτωση, ήθελε κρίνει αναγκαία, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

(α) Πιστοποιητικό εγγραφής της ιδιοκτησίας·

(β) σχέδιο, στο οποίο ο αιτητής αποτυπώνει τις αλλαγές που προέκυψαν ή που θα προκύψουν στην ιδιοκτησία·

(γ) πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής, άδεια διαχωρισμού, άδεια ανόρυξης φρέατος, πιστοποιητικό εγκρίσεως και οποιαδήποτε άδεια, πιστοποιητικό έγκρισης ή άλλο έγγραφο τα οποία απαιτούνται με βάση οποιοδήποτε Νόμο:

Νοείται ότι η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο πολεοδομική άδεια ή άδεια οικοδομής δεν απαιτείται να είναι σε ισχύ:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής δεν προβαίνει στην εξέταση της αίτησης δυνάμει του εδαφίου (1), εκτός εάν καταβληθούν τα σχετικά με την αίτηση τέλη.