Εξουσία αναγκαστικού εκσυγχρονισμού εγγραφής

65ΚΓ.(1) Όταν ο εγγεγραμμένος κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας, της οποίας η εγγραφή χρήζει εκσυγχρονισμού, παραλείπει να υποβάλει αίτηση με βάση το άρθρο 65ΚΒ, ο Διευθυντής δύναται να εξαναγκάσει τον εκσυγχρονισμό της εγγραφής, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από αίτηση αρμόδιας αρχής, ή προσώπου το οποίο έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία, περιλαμβανομένου ενυπόθηκου δανειστή ή αγοραστή ο οποίος έχει καταθέσει το πωλητήριο έγγραφο με βάση τον περί Πώλησης Γαιών (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι όπου διενεργείται από το Διευθυντή, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου ή αρμόδιας αρχής ή αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή, εκσυγχρονισμός εγγραφής, ο οποίος περιλαμβάνει διαίρεση και διανομή, ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει τη διαίρεση και διανομή, όπου υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία που την καθιστούν προφανή. Για τη διαίρεση απαιτείται ο Διευθυντής να έχει προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής:

Νοείται περαιτέρω ότι ικανοποιητικά στοιχεία που καθιστούν προφανή τη διαίρεση ή τη διανομή, όπως προνοείται στην πιο πάνω επιφύλαξη, είναι στοιχεία και πράξεις που πηγάζουν μέσα από-

(α) Πωλητήριο έγγραφο που συνοδεύεται από συμφωνία διανομής και έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή

(β) συμφωνία αντιπαροχής που συνοδεύεται από συμφωνία διανομής και έχουν κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή

(γ) πωλητήριο έγγραφο, στο οποίο προσδιορίζεται το πωλούμενο μέρος από την ακίνητη ιδιοκτησία, που έχει κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας με βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή

(δ) αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας που αφορά ολόκληρο ή μέρος ακίνητης ιδιοκτησίας που υποβλήθηκε, με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και η εκδοθείσα άδεια συνοδευόμενη από τα εγκεκριμένα με αυτήν σχέδια, ή

(ε) αίτηση για έκδοση άδειας που αφορά ολόκληρο ή μέρος ακίνητης ιδιοκτησίας που υποβλήθηκε, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και η εκδοθείσα άδεια συνοδευμένη από τα εγκεκριμένα με αυτήν σχέδια, ή

(στ) διάταγμα Δικαστηρίου με το οποίο διατάσσεται ειδική εκτέλεση σύμβασης, με βάση τον περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, στο οποίο περιέχεται διάταγμα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και διαβημάτων για τη δημιουργία χωριστής εγγραφής για την επίδικη ακίνητη ιδιοκτησία, ή

(ζ) διάταγμα ή απόφαση Δικαστηρίου με το οποίο/την οποία προσδιορίζεται το μέρος της ακίνητης ιδιοκτησίας μαζί με τυχόν περιορισμένη κοινόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία ή/και τυχόν μαζί με κοινόκτητη ακίνητη ιδιοκτησία, για το οποίο διατάσσεται ή αποφασίζεται η έκδοση ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας, ή

(η) κατοχή κτήματος, που ενισχύεται από την ύπαρξη ενός τουλάχιστον από τα στοιχεία που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ).

(2) Με σκοπό να αποφασίσει κατά πόσο θα εξαναγκάσει τον εκσυγχρονισμό της εγγραφής σύμφωνα με το εδάφιο (1),  ο Διευθυντής  λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, περιλαμβανομένων -

(α) του χρόνου που έχει παρέλθει από τη διαφοροποίηση της ιδιοκτησίας·

(β) της έκτασης ή σημασίας της διαφοροποίησης· και

(γ) του αριθμού των προσώπων που επηρεάζονται από τον εκσυγχρονισμό ή μη εκσυγχρονισμό της εγγραφής.

(3) Όταν ο Διευθυντής προτίθεται να εξαναγκάσει τον εκσυγχρονισμό οποιασδήποτε εγγραφής δυνάμει του εδαφίου (1), δίδει ειδοποίηση στο πρόσωπο το οποίο δικαιούται να εγγραφεί, καλώντας αυτό όπως, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, υποβάλει αίτηση και προσκομίσει όλα τα αναγκαία έγγραφα, σχέδια και άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό της εγγραφής ή όπως δείξει λόγο γιατί δεν πρέπει να εκσυγχρονισθεί η  εγγραφή.

(4) Κάθε ειδοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (3) πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας και το όνομα του προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί, τους λόγους για τους οποίους ο Διευθυντής αποφάσισε να εκσυγχρονίσει την εγγραφή και τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν.

(5) Εάν ιδιοκτήτης που επηρεάζεται από ειδοποίηση που δόθηκε από τον Διευθυντή παραλείψει να συμμορφωθεί με αυτή εντός της περιόδου που αναφέρεται σε αυτή, ή ο λόγος που έχει δηλώσει για τον μη εκσυγχρονισμό της εγγραφής θεωρείται από τον Διευθυντή ως μη επαρκώς δικαιολογημένος, ο Διευθυντής -

(α) δύναται να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της εγγραφής και ειδοποιεί σχετικώς τον εν λόγω ιδιοκτήτη, και

(β) δύναται να επιβάλει στον ιδιοκτήτη διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της διαδικασίας εκσυγχρονισμού εγγραφής, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει, επιπρόσθετα, διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00), λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του εδαφίου (2).

(6) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης παραλείπει να καταβάλει τα τέλη που περιέχονται σε ειδοποίηση, σύμφωνα με το εδάφιο (4), αυτά αποτελούν επιβάρυνση έναντι της ιδιοκτησίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, η οποία καταχωρείται στο Κτηματικό Μητρώο.