Διοικητικό πρόστιμο

65ΚΔ.(1) Ο Διευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 65ΚΓ, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(2) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και με την οποία-

(α) καθορίζει την παράβαση∙ και

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση-

(i) με ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό κατά το άρθρο 65ΚΘ,

(ii) με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος.