Υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων

65ΚΕ.(1) Με σκοπό τη διευκόλυνση της διενέργειας του εκσυγχρονισμού εγγραφής, είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, με βάση το άρθρο 65ΚΒ, είτε μετά από απόφαση του Διευθυντή, με βάση το άρθρο 65ΚΓ, ο Διευθυντής δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης της υπόθεσης,  να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή να προσκομίσει οποιαδήποτε  έγγραφα, σχέδια ή άλλα στοιχεία τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την εξέταση της υπόθεσης.

(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή άλλο  πρόσωπο που έχει συμφέρον στην ιδιοκτησία αρνηθεί ή παραλείψει να προσκομίσει τα ζητούμενα έγγραφα, σχέδια ή άλλα στοιχεία, ο Διευθυντής δύναται  να εξασφαλίσει ο ίδιος τα  έγγραφα, σχέδια ή άλλα στοιχεία, αποτεινόμενος στην αρμόδια αρχή ή άλλη αρχή ή πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα σχετικά έγγραφα, σχέδια ή άλλα στοιχεία.