Διενέργεια εκσυγχρονισμού εγγραφής

65ΚΣΤ.(1) Ο εκσυγχρονισμός της εγγραφής ή εγγραφών, διενεργείται με τη διαγραφή  της υφιστάμενης εγγραφής ή εγγραφών και την καταχώριση της νέας εγγραφής ή εγγραφών στο Κτηματικό Μητρώο και σε οποιαδήποτε άλλα βιβλία ή συνόψεις τα οποία τηρούνται με βάση το άρθρο 51 του παρόντος Νόμου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του σχετικού κυβερνητικού χωρομετρικού σχεδίου.

(2) Στην περίπτωση εγγραφής μονάδων κοινόκτητης οικοδομής, κατά τον καθορισμό του μεριδίου της κάθε μονάδας στην κοινόκτητη ιδιοκτησία όπως προβλέπεται στο άρθρο 38Θ του παρόντος Νόμου, δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία οποιασδήποτε διαφοροποίησης η οποία προέκυψε λόγω παρατυπίας, έστω και αν η παρατυπία έχει αντισταθμισθεί, όπως προβλέπεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο ή στους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμους του 1972 έως 2011:

Νοείται ότι, η εν λόγω αξία λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς οποιασδήποτε φορολογίας, εάν δε η αξία αυτή έχει προκύψει λόγω πρόσθετου εμβαδού, τούτο λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς κοινοχρήστων.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμων του 1965 έως 2010, όταν ο υφιστάμενος τίτλος βαρύνεται με  εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση, το εν λόγω βάρος ή απαγόρευση μεταφέρεται στη νέα εγγραφή  και το πρόσωπο προς όφελος του οποίου έχει εγγραφεί το εμπράγματο βάρος ή απαγόρευση ειδοποιείται από το Διευθυντή για το γεγονός αυτό.