Εφαρμογή των νόμων που διέπουν την ακίνητη ιδιοκτησία

65ΚΑ.(1) Οι πρόνοιες του παρόντος Μέρους υπερισχύουν των λοιπών προνοιών του παρόντος Νόμου, καθώς και των προνοιών οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένης της εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας, οι οποίες θα εφαρμόζονται, με τις αναγκαίες προσαρμογές, σε ακίνητη ιδιοκτησία για την οποία διενεργείται εκσυγχρονισμός εγγραφής.

(2) Στο παρόν Μέρος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

"αρμόδια αρχή" σημαίνει αρχή η οποία έχει εξουσία, δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου να εκδίδει οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση αναφορικά με οποιαδήποτε διαφοροποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας, για την οποία απαιτείται άδεια ή έγκριση·

"διαφοροποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας" σημαίνει οποιαδήποτε αλλαγή της επί τόπου κατάστασης ή των ορίων ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία αλλαγή προκύπτει λόγω διαχωρισμού, ανάπτυξης, οικοδομικής ή άλλης, αλλαγής χρήσης, αναδιανομής, αναπροσαρμογής συνόρων, ανόρυξης φρέατος, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, συγχώνευσης ή και διανομής ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας.

"εκσυγχρονισμός εγγραφής" σημαίνει διενέργεια εγγραφής ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία προκύπτει από αντικατάσταση υφιστάμενης εγγραφής ή εγγραφών  με νέα εγγραφή ή εγγραφές λόγω διαφοροποίησης της ακίνητης ιδιοκτησίας και περιλαμβάνει εγγραφή κοινόκτητης οικοδομής και κοινόκτητων μονάδων οικοδομής σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΑ του παρόντος Νόμου·

"μονάδα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 38Α του παρόντος Νόμου·

"ξεχωριστό τεμάχιο" σημαίνει τεμάχιο γης, το οποίο προκύπτει από διαίρεση ή διαχωρισμό υφιστάμενου τεμαχίου γης, με βάση το άρθρο 27 του παρόντος Νόμου, ή με βάση τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου  ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου·

"παρατυπία" σημαίνει διαφοροποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου και περιλαμβάνει  την καταστρατήγηση οποιουδήποτε όρου που έχει τεθεί σε άδεια, με την οποία εξουσιοδοτείται διαφοροποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας·

"σημείωση παρατυπίας" σημαίνει καταχώριση, έναντι εγγραφής, περιγραφής παρατυπίας η οποία έχει διαπιστωθεί από αρμόδια αρχή σε σχέση με την ακίνητη ιδιοκτησία που καλύπτεται από την εγγραφή.