Περιορισμοί δυνάμει πολεοδομικής νομοθεσίας

65Κ. Οι διατάξεις του Μέρους αυτού εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και επί οποιουδήποτε περιορισμού επί της χρήσης ακινήτου ο οποίος επιβάλλεται για την προστασία και προς όφελος του κοινού δυνάμει της πολεοδομικής νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ.