Διάλυση ή τροποποίηση περιοριστικής σύμβασης

65ΙΘ. Περιοριστική σύμβαση δύναται να διαλυθεί ή τροποποιηθεί με διάταγμα αρμόδιου Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση η σχετική εγγραφή της περιοριστικής σύμβασης ακυρώνεται ή τροποποιείται ανάλογα.