Εγγραφή μισθώσεων

65ΛΑ.-(1) Όταν ακίνητη ιδιοκτησία εκμισθώνεται για περίοδο που υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, κανένα εμπράγματο δικαίωμα δεν αποκτάται με τη μίσθωση εκτός εάν, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, αυτή εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Για την εγγραφή μίσθωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, προσάγονται στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο-

(α) Αντίγραφο της σύμβασης, το οποίο φέρει τις υπογραφές του εκμισθωτή και του μισθωτή και τη νενομισμένη πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους·

(β) το πιστοποιητικό εγγραφής της εκμισθούμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικό έρευνας στο Κτηματικό Μητρώο που αποδεικνύει την εγγραφή αυτή·

(γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο το οποίο ήθελε εύλογα απαιτηθεί από το Διευθυντή.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Διευθυντής μεριμνά όπως, με την προσαγωγή των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και αφού ειδοποιηθεί γι’ αυτό ο έτερος συμβαλλόμενος, διενεργηθεί εγγραφή των καθορισμένων στοιχείων σε βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό, το οποίο στο παρόν Μέρος θα αναφέρεται ως «Μητρώο Εγγραφής Χρηματοδοτικών Μισθώσεων», και εκδοθεί πιστοποιητικό της εγγραφής της μίσθωσης στον καθορισμένο τύπο, και όπως, αναφορά στην εγγραφή που έγινε με τον τρόπο αυτό σημειωθεί έναντι της οικείας εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας στο Κτηματικό Μητρώο και, όταν τούτο είναι δυνατό, επί του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας.

(4) Καμιά μίσθωση δεν εγγράφεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) εάν-

(α) Η σύμβαση της μίσθωσης δεν είναι έγκυρη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 77 του περί Συμβάσεων Νόμου και των διατάξεων του περί Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Νόμου·

(β) η σύμβαση της μίσθωσης δεν προβλέπει ρητά για εγγραφή της μίσθωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου·

(γ) η σύμβαση της μίσθωσης αφορά τμήμα ακίνητης ιδιοκτησίας·

(δ) η ακίνητη ιδιοκτησία που εκμισθώνεται συνίσταται σε κατ’ εξ’ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα και οι εγγεγραμμένοι κύριοι των άλλων μεριδίων στην ίδια ιδιοκτησία δεν μετέχουν ως εκμισθωτές της ίδιας σύμβασης μισθώσεως, εκτός εάν κάθε τέτοια μερίδα υπολειπόμενη του ακέραιου ανήκει κατά κυριότητα στο μισθωτή και είναι εγγεγραμμένη στο όνομά του·

(ε) ο εκμισθωτής τελεί υπό απαγόρευση:

Νοείται ότι από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζονται οι εξουσίες οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτημένου, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου, όπως εκμισθώνει ακίνητη ιδιοκτησία εγγεγραμμένη στο όνομα προσώπου που τελεί υπό απαγόρευση·

(στ) η ακίνητη ιδιοκτησία που εκμισθώνεται υπόκειται σε εμπράγματο βάρος·

(ζ) στη σύμβαση μίσθωσης δεν προβλέπονται ορισμένες ημερομηνίες έναρξης, άμεσης ή εντός είκοσι (20) ετών από την ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή υπό την αίρεση της επέλευσης ορισμένου γεγονότος, και λήξης της περιόδου της μίσθωσης, έστω και αν η λήξη αυτή τελεί υπό την αίρεση της επέλευσης ορισμένου γεγονότος, νοουμένου ότι δύναται να διαλαμβάνεται σε αυτή πρόβλεψη για ανανέωση της μίσθωσης για περαιτέρω περίοδο ή περιόδους  που ορίζονται σαφώς, χωρίς όμως δυνατότητα ανανεώσεων επ’ άπειρο·

(η) δεν καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη και δικαιώματα εγγραφής της μίσθωσης και έκδοσης του οικείου πιστοποιητικού εγγραφής αυτής·

(θ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εγγραφή της μίσθωσης, η περίοδος της μίσθωσης αυτής που δεν εξέπνευσε ακόμα μαζί με τις τυχόν σαφώς προβλεπόμενες στη σχετική σύμβαση περαιτέρω περιόδους ή περίοδο ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.