Ερμηνευτικές διατάξεις

65Λ.-(1) Στο παρόν Μέρος, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

(α) «ακίνητη ιδιοκτησία» περιλαμβάνει κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που δύναται να εκμισθωθεί με μίσθωση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(β) οι όροι «απαγόρευση», «αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο», «εμπράγματο βάρος», «μεταβίβαση» και «υποθήκη» έχουν, τηρημένων των αναλογιών, τις έννοιες που αποδίδονται, αντίστοιχα, στους όρους αυτούς από τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο·

(γ) «μίσθιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμου·

(δ) «μίσθωση» σημαίνει χρηματοδοτική μίσθωση, οποιασδήποτε κατηγορίας, όπως αυτή ορίζεται στον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, οι όροι «εκμισθωτής» και «μισθωτής» περιλαμβάνουν, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, τους αντίστοιχους κληρονόμους, προσωπικούς αντιπροσώπους, διαχειριστές, κηδεμόνες και επίτροπους των προσώπων αυτών και τους κηδεμόνες των περιουσιών των προσώπων αυτών, και -

(α) Στην περίπτωση εκμισθωτή, τον εκάστοτε κύριο της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε·

(β) στην περίπτωση μισθωτή, τον εκάστοτε κύριο του εμπραγμάτου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της μίσθωσης.