Υποβολή και εξέταση ιεραρχικής προσφυγής

65ΚΘ.(1)  Πρόσωπο που θεωρεί ότι η απόφαση του Διευθυντή περί επιβολής διοικητικού προστίμου, δυνάμει των άρθρων 65ΚΓ και 65ΚΔ παραβλάπτει τα νόμιμα του συμφέροντα ή διαφωνεί με την απόφαση του Διευθυντή δύναται να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό.

(2) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από τη διαβίβαση της προσβαλλόμενης απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Η κατά το εδάφιο (1) ιεραρχική προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ιεραρχικής προσφυγής.

(4) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σ’ αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (5), το αργότερο εντός προθεσμίας 30 ημερών.

(5)  Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6)  Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (5) στο προσφεύγοντα.