Διαγραφή σημείωσης παρατυπίας ή απαγόρευσης μετά από αίτηση αρμόδιας αρχής

65ΚΗ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε παρατυπία έχει αρθεί ή αντισταθμιστεί, σημείωση παρατυπίας ή/και απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόμενου ακινήτου προς όφελος αρμόδιας αρχής μπορεί να διαγραφεί μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής και την προσκόμιση των κατάλληλων σχεδίων, εγγράφων ή πιστοποιητικών τα οποία δικαιολογούν τη διαγραφή:

Νοείται ότι, πριν από τη διαγραφή της σημείωσης παρατυπίας ή/και απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόμενου ακινήτου, ο Διευθυντής μπορεί να δώσει οδηγίες για διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας ή/και χωρομετρικής εργασίας, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική επί τόπου κατάσταση.