Απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος με την εγγραφή μίσθωσης

65ΛΒ.-(1) Με την εγγραφή μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ, ο μισθωτής αποκτά εμπράγματο δικαίωμα επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε σε σχέση με την οποία διενεργήθηκε η εγγραφή, επί κάθε άλλης συναφούς ακίνητης ιδιοκτησίας του εκμισθωτή, όπως αυτή αναφέρεται στα άρθρα 22 και 23, και επί κάθε πράγματος το οποίο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης τυχόν φυτευθεί, κατασκευαστεί, οικοδομηθεί ή προσαρτηθεί επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε.

(2) Το εμπράγματο δικαίωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπόκειται στους όρους που διαλαμβάνονται στη σύμβαση της μίσθωσης και, τηρουμένων αυτών, δύναται να μεταβιβαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΓ και να τύχει κληρονομικής διαδοχής, επιβαρυνθεί ή αναγκαστικά πωληθεί:

Νοείται ότι η αναφορά στο παρόν εδάφιο «στους όρους που διαλαμβάνονται στη σύμβαση της μίσθωσης» δεν επηρεάζει καθόλου την επιβάρυνση, δυνάμει των διατάξεων οποιωνδήποτε Νόμων που είναι εκάστοτε σε ισχύ, διαφορετικά ή με υποθήκευση ή αναγκαστική πώληση του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της σύμβασης μίσθωσης.