Εγγραφή μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος

65ΛΓ.-(1) Όταν εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε δυνάμει σύμβασης μίσθωσης που εγγράφηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ ήθελε, τηρουμένων των όρων της εν λόγω σύμβασης, μεταβιβαστεί, η μεταβίβαση δε θεωρείται ότι δημιουργεί οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, εκτός εάν αυτή εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(2) Εγγραφή της μεταβίβασης εμπραγμάτου δικαιώματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν διενεργείται εάν-

(α) Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης η μεταβίβαση αυτή απαγορεύεται·

(β) σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης η μεταβίβαση αυτή επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του εκμισθωτή και αυτός είτε αρνείται να δώσει τη συγκατάθεση είτε είναι άγνωστης διαμονής:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, ο μισθωτής δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο, το οποίο, αφού εκτελεσθεί οποιαδήποτε διαταγή την οποία αυτό ήθελε θεωρήσει πρέπον να εκδώσει για την επίδοση ή δημοσίευση ειδοποίησης προς τον εκμισθωτή, δύναται να διατάξει όπως η μεταβίβαση εγγραφεί χωρίς την προσαγωγή της συγκατάθεσης του εκμισθωτή·

(γ) συντρέχουν, τηρουμένων των αναλογιών, οι συνθήκες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) του εδαφίου (4) του άρθρου 65ΛΑ·

(δ) δεν καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη και δικαιώματα για την παροχή της γνωστοποίησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (4).

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εγγραφή της μεταβίβασης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και η εγγραφή κάθε μεταβίβασης συνεπεία κληρονομικής διαδοχής ή, ανάλογα με την περίπτωση, αναγκαστικής πώλησης εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ, οι οποίες, τηρουμένων των αναλογιών, εφαρμόζονται και επί της εγγραφής οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης όπως εφαρμόζονται επί της εγγραφής της αρχικής μίσθωσης.

(4) Με τη διενέργεια εγγραφής όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3) ο Διευθυντής γνωστοποιεί το γεγονός αυτό στον κύριο της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας.