Κληρονομική διαδοχή, αναγκαστική πώληση ή εγγραφή μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος

65ΛΔ. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, αναγκαστικής πώλησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, εγγραφής μεταβίβασης εμπράγματου δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΓ, το εμπράγματο δικαίωμα περιέρχεται στο δικαιοδόχο για την περίοδο της αρχικής μίσθωσης της οικείας ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν εξέπνευσε ακόμη και δύναται να εγγραφεί ανεξάρτητα από τη διάρκεια της περιόδου αυτής και, σε τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 65ΛΒ, 65ΛΖ, 65ΛΗ, 65ΛΘ και 65ΜΑ εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με το δικαιοδόχο και το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτάται από αυτόν όπως εφαρμόζονται αναφορικά με τον αρχικό μισθωτή και το εμπράγματο δικαίωμα που αρχικά αποκτήθηκε από αυτόν:

Νοείται ότι οποιαδήποτε εμπράγματα βάρη και/ή επιβαρύνσεις βαρύνουν το εμπράγματο δικαίωμα του δικαιοπάροχου/μισθωτή, περιέρχονται στο δικαιοδόχο.